Blogas

Ir vėl - "Eureka!" Darius & Girch byla JAV Valstybės departamente. Išslaptinti duomenys.

2013-03-05

Nauja svarbi kryžkelė: JAV Nacionalinis archyvas Vašingtone atvėrė netikėtai platų ir tikslų, detalų politinį kontekstą.

Nuo šiol "Lituanicos" katastrofoje bus daugiau spalvų ir atspalvių. Pirmąkart nušvito jos "tamsioji" pusė, de jure susijusi su JAV federalinėmis institucijomis.

Reikia pabrėžti, kad nauji archyviniai duomenys pirmiausia vertintini kaip šios vienos valstybės pozicija, nulemta jos pačios pirminių interesų, jais vadovaujantis suformuota JAV politikų, diplomatų, žvalgybininkų.

Tačiau tik taip įmanoma apžiūrėti tamsoje skendintį objektą (kokiu laikytina "Lituanica", nugrimzdusi į klaidžios atminties miglas): būtent, pasišviečiant jį iš visų pusių, naudojant visus įmanomus šviesos šaltinius. Pastarasis "prežektorius" - kaip tik tokio stiprumo, kokio tikėjomės, svarstydami galimus visiškai naujų dokumentų aruodus su doc. N. Šepečiu, A. Anušausku, V. Žaliu, prof. Z. Butkum ir Š. Liekiu. Beje, tik du iš šių istorikų po savaitę ar dvi yra darbavęsi šiame archyve. Geras jausmas tapti trečia. JAV Nacionaliniame archyve po 9-11 valandų kasdien dirbu antrą savaitę. Ir darbų čia - dar geram mėnesiui... 

Bendrai galima pasakyti, kad su "Lituanicos" katastrofa tiesiogiai susijusių dokumentų santykinė gausa patvirtina įžvalgą, jog šis įvykis gerokai užkliudė ir dėl to sunarpliojo trijų valstybių aukštus interesus. Visos trys šalys turėjo skirtingų motyvų ir, juos gindamos, savo veiksmais arba užimta pozicija nulėmė katastrofos atomazgas.

Iš JAV šaltinių aiškėja niūrus S. Dariaus ir S. Girėno tragiškos lemties fonas. Didžia dalimi jis patvirtina jau ankstesnėse publikacijose išdėstytas įžvalgas, kurių bet gi nebuvo kuo pagrįsti. Taip pat naujieji šaltiniai atveria ir naują Lietuvos vyriausybės veiksmų galimą motyvaciją. Ir turbūt jau galutinai įtvirtina ilgamečio tyrinėjimo metu vis ryškėjusią "siužetinę liniją": JAV nuo šios katastrofos pasekmių griežtai atsiribojo ir pozicijos niekada nekeitė. Be abejonės, nuo rūpesčių ją ir Vokietiją "išvadavo" Lietuva. Kaip jau žinome, to pasekmės buvo dramatiškos. Nuo šiol tai atrodo tikslinga vadinti oficialiojo Kauno netoliaregišku "voluntarizmu".

Dėl didelio krūvio ir laiko stokos Vašingtone atidedame detalias analizes netolimai ateičiai. Galima pridurti, kad daugiausia medžiagos - iš Valstybės departamento išslaptintų fondų. Tp yra karinės žvalgybos ir Karo (gynybos) departamento archyvinių atodangų.

Nepaprastai įdomus ir Lietuvos, ir Vokietijos to meto vidaus bei užsienio politikos skerspjūvis.

Taigi laukia daug įdomaus darbo ir svarbių "naujienų" iš tolimų, labai nepaprastų 1933 m. vidurvasario dienų ir vėlesnių mėnesių...

Tęsinys - čia  ir čia .  

Trumpai apie kartu aptiktą "Lituanica-II" bylą FELIX WAITKUS - čia.  

 

P.S. Nagrinėjama medžiaga yra nepublikuota ir bus skelbiama pirmą kartą.