Tyrimas

Šaltiniai

Atgal

Besidomintiems reikėtų paskaityti 

(visas literatūros sąrašas - G. Sviderskytė © 2016):

 

MOKSLINIAI DARBAI:

1. ALEKSANDRAVIČIUS Egidijus. Karklo diegas: lietuvių pasaulio istorija. Vilnius: Versus aureus, 2013.
2. ANDRIULIS Vytautas, MAKSIMAITIS Mindaugas, PAKALNIŠKIS Vytautas, PEČKAITIS Justinas Sigitas, ŠENAVIČIUS Antanas. Lietuvos teisės istorija. Vilnius: Justitia, 2002.
3. ANIČAS Jonas. Generolas Silvestras Žukauskas. 1861-1937. Biografinė apybraiža. Vilnius: LR krašto apsaugos ministerija, 2006.
4. ANUŠAUSKAS Arvydas. KGB: visiškai slaptai. Vilnius: Versus aureus, 2015.
5. ANUŠAUSKAS Arvydas. Lietuvos žvalgyba 1918-1940 m. Vilnius: Versus aureus, 2014.
6. ANUŠAUSKAS A. Juozo Senkaus liudijimas apie Raudonojo teroro muziejaus veiklą // Genocidas ir rezistencija, 2007, nr. 2 (22), p. 171-180.
7. BARONAS Darius, MAČIULIS Dangiras. Pilėnai ir Margiris. Istorija ir legenda. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2010.
8. BARONAS Darius. Pilėnai ir Margiris: faktai ir fikcijos // Istorijos šaltinių tyrimai, t. 1, 2008, p. 27-66.
9. BENDERSKY Joseph W. A Concise History of Nazi Germany. (4th Edition). Plymouth: Rowan & Littlefield Publishers, Inc., 2014.
10. BURINSKAITĖ Kristina. LSSR KGB ideologija politika ir veikla 1954-1990 m. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2015.
11. DE SANDO Sam V. Negotiating Official Lithuanian Participation for Chicago's Second World's Fair // Lituanus, 2012, vol. 58, no. 3. p. 40-51.
12. DONSKIS Leonidas. Galia, vaizduotė ir atmintis. Politikos ir literatūros etiudai. Vilnius: Versus aureus, 2011.
13. EIDINTAS Alfonsas, BUMBLAUSKAS Alfredas, KULAKAUSKAS Antanas, TAMOŠAITIS Mindaugas. Lietuvos istorija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012.
14. ERLL Astrid, NÜNNING Ansgar, YOUNG Sara B. Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary Handbook. In: Media and Cultural Memory 8. Berlin-New York: de Gruyter, 2008.
15. EVANS Richard J. The coming of the Third Reich. How the Nazis destroyed Democracy and seized Power in Germany. London: Penguin Books, 2004.
16. EVANS Richard J. The Third Reich in Power. How the Nazis won over the Hearts and Minds of a Nation. London: Penguin Books, 2006.
17. GAIGALAITĖ Aldona, SKIRIUS Juozas, KASPARAVIČIUS Algimantas, VEILENTIENĖ Audronė. Lietuvos užsienio reikalų ministrai 1918-1940. Kaunas: Šviesa, 1999.
18. GIEDA Aurelijus. Istoriografija ir visuomenė: istorika, istoriko profesijos ir istorinės kultūros aspektai Lietuvoje 1904-1940 m. Daktaro disertacija. Mokslinis vadovas Alfredas Bumblauskas. Vilniaus universitetas, 2013.
19. GRICIŪTĖ Laura. S. Dariaus ir S. Girėno kultas: raida ir ištakos. Bakalauro darbas. Mokslinis vadovas Salvijus Kulevičius. Šiaulių universitetas, 2011.
20. GRYBKAUSKAS Saulius. Lietuviškoji nomenklatūra 1956-1990 metais: tarp sovietinės sistemos ir neformalių praktikų. Vilnius: Aukso žuvys, 2015.
21. GRIGAS Romualdas, JACKŪNAS Žibartas (sud.). Tautinis mentalitetas. Istoriosofiniai apmąstymai. Vilnius: Mintis, 1989.
22. IVANAUSKAS Vilius. Įrėminta tapatybė: Lietuvos rašytojai tautų draugystės imperijoje. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015.
23. IVANAUSKAS Vilius. Lietuviškoji nomenklatūra biurokratinėje sistemoje. Tarp stagnacijos ir dinamikos (1968-1988 m.). Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2011.
24. JONUŠAUSKAS Laurynas, KLEIZA Vaclovas. Lietuvos konsulatas Čikagoje 1924-2004 metais dokumentuose ir nuotraukose. Čikaga: Lituanistikos tyrimo ir studijų centras, 2004.
25. JONUTYTĖ Jurga. Tradicijos sąvokos kaita. Monografija. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2011.
26. JONUTYTĖ J. Tradicija kaip laiko patirtis. Fenomenologinės ir naratologinės perspektyvų sankirta. Daktaro disertacija. Mokslinis vadovas - Leonidas Donskis. VDU, 2007.
27. KESSNER Thomas. The Flight of the Century. Charles Lindbergh and the Rise of the American Aviation. New York: Oxford University Press, 2010.
28. KRIKŠTOPAITIS Juozas Algimantas, RIMAITĖ Aušra. Saugi valstybė: idėja ir tikrovė: tarpukario Lietuvos patyrimo struktūrinė interpretacija. Vilnius: Versus aureus, 2004.
29. LAUKAITYTĖ Regina (sud.). Stalininis režimas Lietuvoje 1944-1953 m. (straipsnių rinkinys). Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2014.
30. LAURINAVIČIUS Česlovas, MOTIEKA Egidijus, STATKUS Nortautas. Baltijos valstybių geopolitikos bruožai. XX amžius. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2005.
31. LAURINAVIČIUS Česlovas. Politika ir diplomatija. Lietuvių valstybės tapsmo ir raidos fragmentai. Straipsnių rinkinys. // Serija Studijų šaltiniai, nr. 5. Kaunas: Naujasis lankas, 1997.
32. LIEKIS Algimantas. Sparnuotoji Lietuva. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universiteto Mokslotyros centras, 2008.
33. LIEKIS Algimantas (vyr. red.). Lietuvos karo aviacija (1919-1940). // Serija Lietuvos mokslas. Science and Arts of Lithuania, 21 knyga. Vilnius: individuali įmonė „Lietuvos mokslas", 1999.
34. LIEKIS Šarūnas. „Laivyno paradas" ir neįvykusi Klaipėdos okupacija 1938 m. Nežinomi Lietuvos ir Vokietijos santykių puslapiai // Genocidas ir rezistencija, 2004, nr. 2 (16), p. 166-167.
35. LIEKIS Šarūnas. 1939: The Year that changed everything in Lithuania‘s History. Amsterdam-New York: Editions Rodopi B. V., 2010.
36. LYOTARD Jean-François. Postmodernus būvis: šiuolaikinį žinojimą aptariant. Vilnius: Baltos lankos, 1993.
37. LOPATA Raimundas, DEMENTAVIČIUS Justinas, GUDŽINSKAS Liutauras, JOKUBAITIS Alvydas, LAURINAVIČIUS Česlovas, MERKINAITĖ Simona, NIKŽENTAITIS Alvydas, RADŽVILAS Vytautas, VINOGRADNAITĖ Inga. Valstybė ir istorija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2014.
38. MAČIULIS Dangiras, PETRAUSKAS Rimvydas, STALIŪNAS Darius. Kas laimėjo Žalgirio mūšį? Istorinio paveldo dalybos Vidurio ir Rytų Europoje. Vilnius: Mintis, 2012.
39. MAČIULIS Dangiras. Valstybės kultūros politika Lietuvoje 1927-1940 metais.Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2005.
40. MAKARAVIČIŪTĖ Akvilė. Intertekstualumo formos šiuolaikinėje dramaturgijoje (M. Ivaškevičiaus „Madagaskaras", S. Parulskio „P. S. Byla O. K.", T. Šinkariuko „Makbetas"). Magistro darbas. Mokslinė vadovė Aurelija Mykolaitytė. Vytauto Didžiojo universitetas, 2014.
41. MIKONIS-RAILIENĖ Anna, KAMINSKAITĖ-JANČORIENĖ Lina. Kinas sovietų Lietuvoje. Sistema, filmai, režisieriai. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2015.
42. MINTAUTĖ Julija. „Lituanicos" katastrofa: institucijos, pareigūnai ir politinė situacija 1933 metų vasarą. Bakalauro darbas. Mokslinė vadovė Gražina Sviderskytė.Vilniaus universitetas, 2013.
43. MUNSLOW Alun. Deconstructing History. London, New York: Routledge, 1997.
44. MUNSLOW Alun. Narrative and History. New York: Palgrave Macmillan, 2007.
45. MUNSLOW Alun. History of History. New York: Routledge, 2012.
46. NIKŽENTAITIS Alvydas (sud.). Nuo Basanavičiaus, Vytauto Didžiojo iki Molotovo ir Ribbentropo: atminties ir atminimo kultūrų transformacijos XX-XXI amžiuje. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2011
47. NORKUS Zenonas. Istorika. Istorinis įvadas. Vilnius: Taura, 1996
48. NORKUS Zenonas. Senoji kultūros istorija ir naujoji kultūrinė istorija. // Lietuvos istorijos studijos, t. 15, 2005, p. 32-35.
49. OSBORNE Brian S. Landscapes, Memory, Monuments, and Commemoration: Putting Identity in its Place // Canadian Ethnic Studies, 2001, 33/3, pp. 39-51.
50. PAURA Audrius. Lietuva Veimaro Respublikos ir Trečiojo Reicho užsienio politikoje. Įvadinė studija. Vilnius: Versus aureus, 2006.
51. PUTINAITĖ Nerija. Šiaurės Atėnų tremtiniai. Lietuviškosios tapatybės paieškos ir Europos vizijos XX a. Vilnius: Aidai, 2004.
52. PUTINAITĖ Nerija. Nenutrūkusi styga. Prisitaikymas ir pasipriešinimas Sovietų Lietuvoje. Vilnius: Aidai, 2007.
53. PUTINAITĖ Nerija. Trys lietuviškosios Europos: tauta, Europa, ES dabartinėje tapatybėje. Vilnius: Lietuvos Katalikų Akademija, VšĮ „Naujasis židinys-Aidai", 2014.
54. PUZINAVIČIUS Bronius. Sovietinis okupacinis režimas Lietuvoje 1953-1965 metais. Vilnius: Lietuvos karo akademija, 2001.
55. RAE Heather. State Identities and Homogenisation of Peoples. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
56. RAMONAITĖ Ainė (red.) Nematoma sovietmečio visuomenė. Vilnius: Naujasis židinys-Aidai, 2015, p. 203-217.
57. RÜSEN Jörn. Istorika, Istorikos darbų rinktinė. Vilnius: Margi raštai, 2007
58. SAMALAVIČIUS Almantas (sud.). Europos kultūros profiliai: atmintis, tapatumas, religija. [straipsnių rinkinys] Vilnius: Kultūros barai, 2007.
59. SENN Alfred Erich. Lietuvos valstybės atkūrimas 1918-1920. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1992.
60. SKIRIUS Juozas. Europos šalių ir JAV ekonominė bei vidaus padėtis 1918-1939 metais (istorinė apžvalga. Naujausiųjų laikų istorijos paskaitų konspektai. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006.
61. SKIRIUS Juozas. Lietuvių visuomenininkas ir diplomatas Bronius Kazys Balutis (1880-1967). Tėvynei paaukotas gyvenimas. Vilnius: Vaga, 2001.
62. SKIRIUS Juozas. Lietuvos užatlantės diplomatija 1918-1929 metais: santykių su JAV politiniai ir ekonominiai aspektai. Vilnius, 1995. (ISBN 9986-519-58-6)
63. SOUTHGATE Beverley. History meets Fiction. Harlow: Pearson Education Limited, 2009.
64. STALIŪNAS Darius. Svetimas ar savas paveldas? 1863-1864 m. sukilimas kaip lietuvių atminties vieta. Vilnius: Mintis, 2008.
65. STEINER Zara. The Triumph of the Dark: European International History, 1933-1939. New York: Oxford University Press, 2011.
66. STEINER Zara. The Lights that failed: European International History 1919-1933. New York: Oxford University Press, 2007.
67. STREIKUS Arūnas. Sovietų režimo pastangos pakeisti Lietuvos gyventojų tautinį identitetą. // Genocidas ir rezistencija, Nr. 1 (21), 2007, p. 7-30.
68. SVIDERSKYTĖ Gražina. A Flight to Fame, to Oblivion // European Review, Academia Europaea: Cambridge University Press, 2016, Vol. 24, No. 3, 371-388.
69. SVIDERSKYTĖ Gražina. Ar buvo dingę S. Dariaus ir S. Girėno palaikai? Jų „atradimas" ir laidojimas LKP bei KGB šešėlyje 1958-1964 metais // Lietuvos istorijos studijos, 2015, t. 36, p. 102-123.
70. SVIDERSKYTĖ Gražina. Dariaus ir S. Girėno žuvimo mįslės ir jų interpretacijos. In: Lietuvos valstybingumo branda ir trapumas (1918-1940 m.): mokslinių straipsnių rinkinys (sud. KAUBRYS Saulius, VYŠNIAUSKAS Arūnas (moksl. red.)). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2015, p. 180-202.
71. SVIDERSKYTĖ Gražina, RIMKUS Egidijus, STANKŪNAVIČIUS Gintautas. Weather Conditions during A Transatlantic Flight of „Lituanica" on July 15-17, 1933 // Baltica, 2014, Vol. 28 (2), p. 119-130.
72. SVIDERSKYTĖ Gražina. Kodėl JAV netyrė „Lituanicos" katastrofos? Politiniai ir teisiniai aspektai byloje „Darius & Girch" // Istorijos šaltinių tyrimai, 2014, t. 5, p. 195-213.
73. SVIDERSKYTĖ Gražina. „Lituanicos" katastrofos oficialieji tyrimai 1933 m.: nauji faktai ir įžvalgos // Lietuvos istorijos studijos, 2013, t. 31, p. 98-114.
74. ŠKIUDAITĖ Audronė V. V. Prof. J. Meškausko gyvenimo kelias // Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, t. 30, Vilnius, 2007, p. 157-164.
75. ŠUTINIENE Irena. Tautos istorijos simboliai Lietuvos gyventojų tautinėje vaizduotėje: herojų įvaizdžiai ir jų kaita // Sociologija. Mintis ir veiksmas, 2009, 1/24, p. 40-62.
76. ŠVEDAS Aurimas. Matricos nelaisvėje. Sovietmečio lietuvių istoriografija (1944-1985). Vilnius: Aidai, 2009.
77. ŠVEDAS Aurimas. Filmo „Herkus Mantas" istorija: kaip sovietmečio lietuvių kinematografas buvo (ne)panaudotas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vaizdinio refleksijoms // Lietuvos istorijos studijos, t. 32, Vilnius, 2013, p. 125-153.
78. TAMOŠIŪNAITĖ Dovilė. Estetinės tikrovės pavidalai šiuolaikinėje lietuvių dramaturgijoje. Magistro darbas. Mokslinė vadovė Aušra Martišiūtė. Vilniaus pedagoginis (dabar - edukologijos) universitetas, 2005, 67 p.
79. TARULIS Albert N. American Baltic Relations 1918-1922: The Struggle Over Recognition. Washington: The Catholic University of America Press, 1965.
80. TININIS Vytautas. Sniečkus. 33 metai valdžioje. Antano Sniečkaus biografinė apybraiža. Vilnius: Lietuvos karo akademija, 1995.
81. TININIS Vytatutas. Kolaboravimo" sąvoka Lietuvos istorijos kontekste // Genocidas ir rezistencija, 2001, nr. 1 (9), p. 71-78.
82. TISMANEANU Vladimir. Fantasies of Salvation: Democracy, Nationalism, and Myth in Post-Communist Europe. Princeton: Princeton University Press, 1998.
83. VAIČENONIS Jonas. Lietuvos kariuomenė valstybės politinio gyvenimo verpetuose (1927-1940). Vilnius: Versus aureus, 2004.
84. VAISETA Tomas. Nuobodulio visuomenė. Kasdienybė ir ideologija vėlyvuoju sovietmečiu (1964-1984), Vilnius: Lietuvos katalikų mokslo akademija, VšĮ „Naujasis židinys-Aidai", 2014.
85. VAIŠNYS Andrius. Spauda ir valstybė 1918-1940. Analizė istoriniu, teisiniu ir politiniu aspektu. Vilnius: UAB „Biznio mašinų kompanija", 1999.
86. VININGAS Ainius. Lietuvos valstybės sienos apsauga oro erdvėje 4-ajame dešimtmetyje: teisės aktai, institucijos, incidentai. Bakalauro darbas. Mokslinė vadovė Gražina Sviderskytė. Vilniaus universitetas, 2016.
87. VITKUS Hektoras. Memorialinių vietų veiksnys holokausto atminimo kultūroje: sampratos gairės ir tyrimo metodai. // Genocidas ir rezistencija, 2005, nr. 1/19, p. 86-115.
88. WERT Hal. Here Fly The Falcons // History Today, 2013-03, Vol. 63 / 3. Prieiga: .
89. WALZER Michael. On the Role of Symbolism in Political Thought // Political Science Quarterly, 1967, 82:2, 194.
90. WHITE Hayden. The Value of Narrativity in the Representation of Reality // Critical Inquiry Vo. 7 No.1, Chicago: University of Chicago Press, 1980, p. 5-27.
91. ŽALYS Vytautas. Lietuvos diplomatijos istorija 1925-1940. II t. Vilnius: Versus aureus, 2012.
92. ŽEMGULIS Vytautas. Istorinis ir fikcinis naratyvas: panašumai ir skirtumai // Istorija. Mokslo darbai. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2007, p. 45-54.
93. ŽEPKAITĖ Regina. Lietuva ir didžiosios valstybės 1918-1939 m. Kaunas: Šviesa, 1986.
94. ŽIUGŽDA Robertas. Lietuva imperialistinių valstybių planuose 1917-1940. Vilnius: Mokslas, 1983.
95. ŽUKAUSKAITĖ Angelė. Ar buvo palaikų balzamavimo tradicijos užuomazgų Lietuvoje XX a. 4 dešimtmetyje? Svarbiausi atvejai ir kūrėjai. Bakalauro darbas. Mokslinė vadovė Gražina Sviderskytė. Vilniaus univrsitetas, 2016.

 

POPULIARINIMO DARBAI:

1. ANUŠAUSKAS Arvydas, SVIDERSKYTĖ Gražina. XX amžiaus slaptieji archyvai. Dvylika istorijos detektyvų. Vilnius: Versus aureus, 2008.
2. AŠMENSKAS Viktoras (ats. red. SURGAILIS Gintautas, red. RAMOŠKA Gytis). Lietuvos aeroklubas 1927-1940 m. Vilnius: KAM, LAM, 2007.
3. AŠMENSKAS Viktoras, KARPAVIČIUS Antanas, KRYŽANAUSKAITĖ Elena Algimanta (sudarytojai). Aviacijos sportas Lietuvoje 1940-1989. Vilnius: Lietuvos aeroklubas, 2009.
4. CINCOTTA Howard (vyr. red.). JAV istorijos apybraiža. Viena: Jungtinių Valstijų informacijos agentūra, 1993.
5. ČEPAS Jonas, BALČIŪNAS Jonas. ...į Lietuvą. Kaunas: Spindulys, 1996.
6. DARIŪTĖ-MAŠTARIENĖ Nijolė. Darius ir Girėnas. Albumas. Kaunas: Šviesa, 1991.
7. GAMZIUKAS Algirdas. Lietuvos karinė aviacija 1990-2009. Kaunas: „Aušra", 2009.
8. GAMZIUKAS Algirdas, RAMOŠKA Gytis. Lietuvos karinė aviacija 1919-1940. Kaunas, „Plieno sparnai", 1999.
9. GAMZIUKAS Algirdas. Antanas norėjo būti ore. Apybraiža apie lėktuvų konstruktorių A. Gustaitį. Kaunas: Plieno sparnai, 1997.
10. GAMZIUKAS Algirdas (sud.). Konferencijos „Stepono Dariaus veiklos bei jo atminimo įamžinimo tyrinėjimų problemos" medžiaga. Kaunas: Plieno sparnai, 1996.
11. GAMZIUKAS Algirdas. „Lituanica" Karo muziejuje // Plieno sparnai, 1995, nr. 3, p. 7-8.
12. GAMZIUKAS Algirdas, RAMOŠKA Gytis. S. Dariaus ir S. Girėno transatlantinis skrydis. Kaunas: Plieno sparnai, 1993.
13. GAMZIUKAS Algirdas. „Lituanikos" paštas // Lietuvos oreivis. Vilnius, 1989, 5 leidimas, p. 102-103.
14. GAMZIUKAS Algirdas. Dariaus ir Girėno atminimas // Mokslas ir gyvenimas, 1988 nr. 7, p. 14-15.
15. GEČAS Steponas. Steponas Darius kariuomenėje ir sporte. Monografija. Vilnius: Lietuvos Krašto apsaugos ministerija, 2005.
16. GRYVA Laimonas. Lietuvos susisiekimo istorijos puslapiai. Vilnius: Firidas, 2008.
17. JASIŪNAS Edmundas. Darius-Girėnas 1933-1983. Čikaga, 1984.
18. JASIŪNAS Edmundas. The Second Transatlantic Flight of Lithuanian-Americans. Čikaga: Felix Waitkus Album Committee, spausdino „Morkūnas Press", 1986.
19. JASIŪNAS Edmundas. Darius ir Girėnas (1933-1993). Transatlantinio skrydžio šešiasdešimtmečiui. Kaunas-Vilnius: Vilius, 1993.
20. JASIŪNAS Edmundas. Felikso Vaitkaus skrydis per Atlantą. Antrojo lietuvių Transatlantinio skrydžio šešiasdešimtmečiui. Vilnius: Vilius, 1995.
21. JASIŪNAS Edmundas. Sensacingo radinio paroda // Lietuvių balsas, 1995-07-06.
22. JURGĖLA Petras. Sparnuoti lietuviai Darius ir Girėnas. Jų gyvenimas ir pirmasis lietuvių skridimas per Atlantą iš Amerikos Lietuvon (su 81 paveikslu ir 5 brėžiniais. Čikaga: spaustuvės „Vytis", John F. Cuneo Co., 1935.
23. KONDRATAS Zigmas. Pirmasis lietuvių skridimas per Atlantą. Vilnius: Mintis, 1969.
24. LOVČIKAS Klemensas, ŠETKUS Kazimieras. Vytogala. Utena: UAB „Utenos Indra", 2003.
25. MAČIUIKA Antanas. Oreivybė. Aviacijos atsiradimas ir pažanga. Kaunas: Lietuvos Aero Klubo leidinys, 1937.
26. MAŠTARAS Skirmantas, JACEVIČIENĖ Irena. Laikas padėti galutinį tašką S. Dariaus ir S. Girėno palaikų suradimo istorijoje // Lietuvos aidas, Nr. 37, 1994-02-24, p. 12.
27. MIKALAUSKAS Vytautas. Kinas Lietuvoje. Nuo atrakciono iki nacionalinio kino meno. Vilnius: Margi raštai, 1999.
28. MИЛЬВИДAС Кaзимиeрaс. Почта "Литуаники" // Филателия СССР, 1972, nr. 8, p. 15-16.
29. MOHLER R. Stanley, JOHNSON H. Bobby. Wiley Post, His Winnie Mae, and the World‘s First Pressure Suit. Washington: Smithsonian Institution Press // Smithsonian Annals of Flight (nr. 8).
30. NAUJALIENĖ Dalė (sud.), JUREVIČIUS Juozapas (vyr. red.). S. Dariaus ir S. Girėno transatlantiniam skrydžiui 70. Vilnius-Kaunas: LR krašto apsaugos ministerija, VDKM, 2003.
31. NAUJALIENĖ Dalė, KAROSEVIČIŪTĖ Janina (atsakingoji red.). Lituanicos skrydžio relikvijos VDKM rinkiniuose. Kaunas-Vilnius: LR krašto apsaugos ministerija, 2008.
32. NAUJALIENĖ Dalė, KAROSEVIČIŪTĖ Janina (ats. red.). S. Dariaus ir S. Girėno transatlantiniam skrydžiui 80. Lituanicos skrydžio relikvijos VDKM rinkiniuose. Kaunas-Vilnius: LR krašto apsaugos ministerija, 2013.
33. NAUJALIENĖ Dalė. Atlanto nugalėtojas Feliksas Vaitkus. Transatlantinio lakūno Felikso Vaitkaus 100-osioms gimimo metinėms. Vilnius, Kaunas: LR krašto apsaugos ministerija, VDKM, 2008.
34. NOWOPOLSKI Zenon: Reportaże z przeszłości: Tajemnica lasu pod Myśliborzem; Landsbergisów kontakty z Landsbergiem. Gorzów Wlkp.: Regionalna Prywatna Agencja Prasowa, 2000.
35. O‘NEIL Paul. Barnstormers & Speed Kings. Alexandria, Virginia: Time-Life Education, 1981.
36. PESECKAS Vytautas. Dariaus ir Girėno vardų įamžinimas // Technikos žodis, 1983, nr. 2, p. 44-51.
37. PYRAGIUS Jonas. (red.) Mūsų sparnai. Lietuvos karo aviacijos dešimtmečio sukaktuvėms paminėti. Kaunas: Aviacijos leidinys; spaustuvė „Spindulys", 1929.
38. PYRAGIUS Jonas. (red.) Paukščių keliais. Pirmiesiems civilinės aviacijos žingsniams Lietuvoje paminėti. Kaunas: Lietuvos Aero Klubo leidinys, spaustuvė „Vilnius", 1933.
39. PUTRAMENTAS A. (sud.) Atlanto nugalėtojai. Kaunas: V. Atkočiūno spaustuvė, 1933.
40. RAMONIS Valentinas. Stepono Dariaus ir Stasio Girėno Archyvas Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje. In: Darius-Girėnas 1933-1993. (Ed. RAMONIS Valentinas). Chicago: Darius-Girenas 60th Anniversary Transatlantic Flight Commemoration Committee, 1993, p. 35-36.
41. RAMONIS Valentinas. Dariaus ir Girėno archyvas Balzeko lietuvių kultūros muziejuje // Plieno sparnai, 1995, nr. 3, p. 18-22.
42. RAMOŠKA Gytis. Lietuvos aviacija. Kaunas: Šviesa, 2009.
43. RAMOŠKA Gytis. Dariaus ir Girėno lėktuvas „Lituanica" // Plieno sparnai, nr. 3, 1995, p. 2-6.
44. REKLEWSKA-BRAUN Zofia, BRAUN Kazimierz. Across the Atlantic: The Adamowicz Brothers, Polish Aviation Pioneers. Los Angeles: Lulu Press, 2015.
45. RIMŠA Aidas. Dariaus ir Girėno memorialai // Plieno sparnai, 1995, nr. 3, p. 28-30.
46. ROSEBERRY Cecil R. The Challenging Skies. The Colorful Story of Aviation‘s Most Exciting Years 1919-1939. New York: Doubleday and Co, Inc., Garden City, 1966.
47. STANKŪNAS Jonas, BAUBLYTĖ Marė, GAMZIUKAS Algirdas, ZEMLICKAS Gediminas (sudarytojai). Gyvenimas skrydžiui. Vilnius: Mokslo aidai, 1999.
48. STASIUKAITIENĖ Ona. Civilinės aviacijos raida Lietuvoje 1919-1991 metais. Vilnius: Savastis, 2015.
49. SVIDERSKYTĖ Gražina. Felikso Vaitkaus fenomenas: svaigi legenda, sprangi realpolitik. I, II d. // Verslo klasė, 2015, nr. 10; 11, p. 66-70; 66-70.
50. SVIDERSKYTĖ Gražina. 37 dienos šlovės. Kas kurstė F. Vaitkaus šlovę ir užmarštį? // Legendos, 2015, nr. 3 (22), p. 38-45.
51. SVIDERSKYTĖ Gražina. Kas buvo „dr. Kaupas"? Žurnalistika, propaganda, žvalgyba, diplomatija... // Naujasis židinys-Aidai, 2015, nr. 3, p. 33-43.
52. SVIDERSKYTĖ Gražina. Komiksas, DariusirGirėnas ir tautinė (ne-)sąmonė // Knygų aidai, 2015, nr. 2, p. 12-18.
53. SVIDERSKYTĖ Gražina. Sklaidosi legenda apie Lituanicą. I - II d. // Verslo klasė, 2014, nr. 10 - 11, p. 80-84, 82-86.
54. SVIDERSKYTĖ Gražina. Paskutinė Dariaus, Girėno savaitė: naujoji chronologija // Naujasis židinys-Aidai, 2014, nr. 2, p. 22-30.
55. SVIDERSKYTĖ Gražina. Mafalda ir Jurgis: pasauliui griūvant, išėję pasivaikščioti // Legendos, 2014, nr.1, p. 36-43.
56. SVIDERSKYTĖ Gražina. Lituanicos dienynas (III): skrydžio dienynas dokumentuose // Nzidinys.lt, 2013-11-26.
57. SVIDERSKYTĖ Gražina. Lituanicos dienynas (II): bėgant iš vaizdinių spąstų //Nzidinys.lt, 2013-11-23.
58. SVIDERSKYTĖ Gražina. Lituanicos dienynas (I): vaiduoklio medžioklė su varovais // Nzidinys.lt, 2013-11-18.
59. SVIDERSKYTĖ Gražina. Darius ir Girėnas: Istorija ir legenda. Vilnius: Baltos lankos, 2013.
60. SVIDERSKYTĖ Gražina. Nutraukta lietuviška vasara: Prezidento A. Smetonos keliai ir... sekliai JAV // Valstybė, 2013, nr. 6, p. 108-113.
61. SVIDERSKYTĖ Gražina. Juzefa ir Leokadija: neįtikusios Kaunui ir Berlynui arba Kaip du romanai ištirpo laike // Legendos, 2013, nr. 4, p. 82-87.
62. SVIDERSKYTĖ Gražina. Darius & Girch: išslaptinta JAV valstybės departamento byla// Valstybė, 2013, nr. 7, p. 82-87.
63. SVIDERSKYTĖ Gražina. Kitokia Lituanicos katastrofos versija // IQ, 2013, nr. 1, p. 2-5.
64. SVIDERSKYTĖ Gražina. Lituanicos 80-mečio išvakarėse - unikalaus tyrinėjimo tinklalapis // Draugas.org, 2012-12-28.
65. SVIDERSKYTĖ Gražina. Jubiliejaus išvakarėse - Lituanicos gidas internete // Bernardinai.lt , 2012-12-27.
66. SVIDERSKYTĖ Gražina. Lituanicos katastrofos tyrime - sensacingas radinys // Valstybė, 2012, nr. 12, p. 82-88.
67. SVIDERSKYTĖ Gražina. Steponas Darius ir Stasys Girėnas. Amžinasis (pasmerktasis?) duo // Legendos, 2012, nr. 2/ 9, p. 28-35.
68. SVIDERSKYTĖ Gražina. Raison d'État: kai valstybės reikmė svarbiau už teisingumą, arba Kodėl 80 metų atidėliojamas Lituanicos istorijos skerspjūvis? // Valstybė, 2012, nr. 5, p. 80-87.
69. SVIDERSKYTĖ Gražina. Sukakčių sindromas: puoselėti dvasią, laukti paveikslėlių // Naujasis židinys-Aidai, 2012, nr. 5, p. 34-35.
70. SVIDERSKYTĖ Gražina. Dingę Lituanicos katastrofos oficialaus tyrimo Akto priedai // Naujasis židinys-Aidai, 2012, nr. 7, p. 478-483.
71. SVIDERSKYTĖ Gražina. Finansai Lituanicos katastrofos peripetijose: kaip sukosi privatūs ir valstybės pinigai // Naujasis židinys-Aidai, 2012, nr. 6, p. 370-379.
72. SVIDERSKYTĖ Gražina. Dariaus ir Girėno byla. Iš kiemo - pasaulin // Veidas, 2011-12-26/31, nr. 52, p. 54-58.
73. SVIDERSKYTĖ Gražina. Dariaus ir Girėno byla. Trūkstamos grandys // Veidas, 2011-12-19/25, nr. 51, p. 42-44.
74. SVIDERSKYTĖ Gražina. Dariaus ir Girėno byla. Dingę su žinia // Veidas, 2011-12-12/18, nr. 50, p. 36-38.
75. SVIDERSKYTĖ Gražina. Dariaus ir Girėno byla. Legendos autopsija // Veidas, 2011-12-05/12, nr. 49, p. 46-48.
76. SVIDERSKYTE Gražina. „Uragano" kapitonas. Vilnius: Dailininkų sąjungos leidykla artSeria, 2004.
77. TEMMING Rolf L. Flugzeuge. Eine Geschichte der Luftfahrt in Wort und Bild. Neuer Kaiser Vlg GmbH, 1997.
78. Transatlantiniams Lietuvos Didvyriams Dariui ir Girėnui Atminti 15-17.VII.33. Kaunas: Lietuvos Aero klubas Dariaus-Girėno fondas, 1933.
79. VALANČIŪTĖ Janina, SIMINAUSKAS Zigmantas, RAŠTKIS Mečislavas (sudarytojai). Judrėnų seniūnijos istorija. Kaunas: Arx Baltia, 2010.
80. VAIČENONIS Jonas. „Lituanicos" skrydis. Kaunas: Šviesa, 2006.
81. VAITKUTĖ Karilė. S. Dariaus artimųjų gyvenimai archyvų dokumentuose. Dariaus ir Girėno skrydžio 80-mečiui // Draugas.org, 2013-02-26, prieiga: .
82. VAITKUTĖ Karilė. Kas buvo Dariaus ir Girėno paminklo Čikagoje architektas? // Draugas.org, prieiga: .
83. Vytauto Didžiojo karo muziejus 2013 metais. Almanachas. BRUSOKAS Eduardas (sud.) Kaunas: LR krašto apsaugos ministerija, VDKM, 2014.
84. VORONAVIČIUS Jonas (sud.). Lakūnas Tomas Zauka. Kaunas: draugijos „Lakūnų kapai" leidinys nr. 4, 1997.


PROZA, POEZIJA, KITI GROŽINIAI KŪRINIAI

1. ANUŠAUSKAITĖ Miglė, JORD Gerda. 10 Litų. Grafinė novelė. Vilnius: Aukso žuvys, 2014.
2. DOVYDAITIS Jonas. Aerodromo apysakos. Vilnius: Vaga, 1967.
3. DOVYDAITIS Jonas. Žmogaus sparnai. Vilnius: Vaga, 1971.
4. DOVYDAITIS Jonas. Atlanto nugalėtojai. [Antras pataisytas Aerodromų apysakų II dalies leidimas] Vilnius: Vaga, 1983.
5. DOVYDAITIS Vytautas. Vėjai blaškė, žaibai plakė... Istorinė-biografinė apybraiža apie transatlantinius lakūnus Steponą Darių ir Stasį Girėną. Kaunas: Šviesa, 1990.
6. DOVYDAITIS Vytautas. Sparnus jam davė Lietuva (Karo lakūnas Steponas Darius). Kaunas: Plieno sparnai, 1993.
7. IVAŠKEVIČIUS Marius. Madagaskaras. Trijų veiksmų pjesė. Vilnius: Apostrofa, 2012.
8. LUNCIENĖ Leokadija. Atlanto nugalėtojai arba Soldino miško paslaptis. Kaunas-Marijampolė: Dirva. 1935.
9. MAČIUIKA Vytautas. Savi ir svetimi. Politinis romanas. Kaunas, Spindulys: 1994.
10. MAČIUIKA Vytautas. Atlantas. Boeing 747 // Mačiuika V. Rinktiniai raštai: poezija, straipsniai ir proza. Vilnius: Europos lietuvis, t. 1, 1997.
11. PAPEČKYS Kazys (sud.); įvado aut. GIRA Liudas. Du vardai granite. Poezijos antologija apie Darių ir Girėną. Kaunas: „Raidės" spaustuvė, 1936.
12. PARULSKIS Sigitas. Darius ir Girėnas per Atlantą skrido... (Pjesės rankraštis; 2014).
13. PARULSKIS Sigitas. Trys pjesės. Vilnius: Baltos lankos, 2006.
14. POVILAITYTĖ-VENCKŪNIENĖ Juzefa. Lituanica. Kaunas: Naujasis lankas, 1996.
15. POVILAITYTĖ-VENCKŪNIENĖ Juzefa. Lituanica. Romanas apie Darių ir Girėną. 1 knygutė. Kaunas: spaustuvė „Kaunas", 1934.
16. POVILAITYTĖ-VENCKŪNIENĖ Juzefa. Lituanica. Romanas apie Darių ir Girėną. 2 knygutė. Kaunas: spaustuvė „Vilnius", 1934.
17. POVILAITYTĖ-VENCKŪNIENĖ Juzefa. Lituanica. Romanas apie Darių ir Girėną. III knygutė. Kaunas: kooperatinė „Raidės" spaustuvė, 1934.
18. POVILAITYTĖ-VENCKŪNIENĖ Juzefa. Lituanica. Istorinis romanas apie Darių ir Girėną. 4 knygutė. Kaunas: spaustuvė „Šviesa", 1935.
19. POVILAITYTĖ-VENCKŪNIENĖ Juzefa. Lituanica. Istorinis romanas apie Darių ir Girėną. 5 knygutė. Kaunas: spaustuvė „Šviesa", 1935.
20. ŠALTENIS Saulius. Lituanica; Duokiškio baladės: pjesės. Vilnius: Vaga, 1989. 162, [2] p.
21. VIJEIKIS Vladas. Lituanica. Komiksų knyga. Čikaga: Ilinojaus lietuvių tremtinių bendruomenės mokytojų sekcija, 1951.


DUOMENŲ BAZĖS, VIRTUALIOS BIBLIOTEKOS,
ENCIKLOPEDIJOS, ŽINYNAI, ŽODYNAI

1. Civilinės aviacijos terminų žodynas (pagal ICAO) = Civil Aviation Lexicon (ICAO) = Терминологический словарь по гражданской авиации (по ИКАО). Red. ERIKSONIENĖ Rita. Vilnius: LOGOS, Susisiekimo ministerija, 1996.
2. DOMAŃSKI Jerzy. 1000 słów o samolocie i lotnictwie. Varšuva: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1978.
3. E-PAVELDAS: virtuali elektroninio paveldo sistema. 

4. E-TAR - Teisės aktų registras (Seimo, Vyriausybės, Prezidento, Užsienio reikalų ministerijos ir kt. teisės aktų sistema).

5. FAI - Tarptautinės aeronautikos federacijos pasaulio aeronautikos rekordų sistema. Prieiga: .
6. JERRAM Michael F. Antiques of the Air. Londonas: Basinghall Books, 1980.
7. JSTOR: virtuali biblioteka.

8. Jane‘s Encyclopedia of Aviation. Ed. TAYLOR Michael J. H. New York: Portland House, 1989.
9. KUZAVINIS Kazimieras, SAVUKYNAS Bronys. Lietuvių kilmės vardų žodynas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005.
10. Lexikon der Luftfahrt. Ed. KOPENHAGEN Wilfried. Berlin: Transpress, 1991.
11. LGGRTC projekto „KGB veikla Lietuvoje" duomenų paieškos ir dokumentų sistema.
12. Lietuviškoji enciklopedija. 1-9 t. Red. BIRŽIŠKA Vaclovas. Kaunas: Spaudos fondas, 1931-1944.
13. Lietuvos karininkai 1918-1953. 1-10 t. Vilnius: Vaga, 2006-2016.
14. Lietuvos nacionalinis atlasas. II t. Projekto vadovas ČESNULEVIČIUS Algimantas. Vilnius: nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir UAB „Petro ofsetas", 2015.
15. Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. 1-13 t. Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1976-1985.
16. Lietuvių enciklopedija. 1-37 t. Boston: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953-1985.
17. Lietuvos gyventojų genocidas. 1939 - 1941 m. I t. (II pataisytas ir papildytas leidimas). Ats. red. BURAUSKAITĖ Birutė. Vilnius: LGGRTC, 1999.
18. LITUANICA-DOCUMENTICA.LT - istorijos populiarinimo tinklalapis; red. SVIDERSKYTĖ Gražina: projekto Lituanica-3D audiovizualika ir tekstai .
19. Lituanica: meilės ir valios skrydis. Skiriama S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą 75-mečiui. Kauno apskrities viešosios bibliotekos virtuali paroda.
20. Lituanicos skrydžiui - 80 metų. Kauno miesto muziejaus virtuali paroda; parengė GRABAUSKIENĖ Skaidra.
21. LRP - LR Prezidento veikla, kalbos.
22. LRS - LR Seimo teisės dokumentų sistema.

23. LUKŠYS Saulius, MINTAUTAS Rimvydas, MONKEVIČIUS Jonas. Palūžę sparnai. 1919-1940 metais žuvę ir šiaip jau mirę lakūnai. Vilnius: Vilniaus Užtupo leidykla, 1997.

24. Mass Media Dictionary. Ed. ELLMORE R. Terry. Lincolnwood: National Textbook Company, 1992.
25. Mažosios Lietuvos enciklopedija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000, I t.
26. MELC.LT - Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro sistema; elektroninis Pasaulio vietovardžių žinynas, 2006 m.
27. Perskridę Atlantą. Lietuvos centrinio valstybės archyvo virtuali paroda, skirta S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą 70-mečiui.
28. PLIENOSPARNAI.LT - Lietuvos aviacijos istorija 1919-1940. SEREIČIKAS Mindaugas (dir.), KORBUTAS Nerijus (admin.).
29. RAUBICKAS Eugenijus. Ženklas ant munduro... Vilnius: LR Krašto apsaugos ministerija, 2005.
30. Registrų centras - VĮ „Registrų centro" Adresų registrai.
31. Steponas Darius ir Stasys Girėnas: „Mes skrisime į Lietuvą!" LNB virtuali paroda. 

32. S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą atminimui. Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus virtuali paroda.

33. Technikos enciklopedija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006, III t.
34. URM - LR URM, LR ambasadų, generalinių konsulatų naujienų archyvas.

35. Valstybinė biblioteka Berlyne (Staatsbibliothek zu Berlin) - skaitmenintų periodinių leidinių sistema. Prieiga: .
36. VANAGAS Vytautas. Lietuvos rašytojų vardai. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1996.
37. VARDAI - Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Vardyno pakomisės projekto sistema.
38. Visuotinė Lietuvių enciklopedija. 1-26 t. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001-2012.